Loading...Organizers

Vinayak Gautam

Organizer 9899274829 vinayakg03@iimamritsar.ac.in

Shubhra Sharma

Co Organizer 9717476460 shubhras03@iimamritsar.ac.in

Event Managers

Aman Gandotra

Vivek Bhajipale

Sanyam Agarwal

Prasoon Malik

Ramanathan

Shubhojeet Mahapatra

Design Team

Shivani Chholak

Dadi Madhu

Aahitagni Sen

Aman Raj

Ankit Sengar

Harshit Soni

Shubham Verma

Rohit Tambe

Sajan Kumar

MPRC Team

Dhruv Sharma

Anushree Purohit

Bishal Kumar Singh

Prateek Saini


Vipin Singh

Dadi Madhu

Smit Parmar

Akash Rajput


Siraj Ahmed